info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
Ar-ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın Amacı Nedir ? 

Program, Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerini veya iyileştirmelerini amaçlamaktadır. Ek olarak, Ür-Ge faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini sağlanmayı hedeflemektedir.

– Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

– Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.


Program kapsamındaki destekler;

- Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: Yararlanıcıya ar-ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, ür-ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır. Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL’dir.

- Nitelikli personel giderleri desteği: Nitelikli Personel Giderleri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 200.000 TL’dir.

- Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği: Yararlanıcının; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

- Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği: Yararlanıcının, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

- Akademik danışmanlık desteği: Yararlanıcının; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

- Eğitim desteği: Yararlanıcının; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

- Proje tanıtım desteği: Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, sosyal medya reklamı, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.
--


KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Nedir?

Program, öncelikli olarak belirlenmiş teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ürünlerinin ticarileştirilmesi, ekonomiye katma değer oluşturması ve bu ürünlerin uluslararası pazara ihracatını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek teknolojik yatırımları desteklemektir.


Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programdan;

- KOSGEB, kamu kurum / kuruluşları, vakıflar ve uluslararası fonlar üzerinden desteklenen projeler,

- Yurt dışında bulunan teknoloji bölgesi, araştırma merkezi / enstitüsü, bilim parkı ve kuluçka merkezindeki projeler ile üretilen,

- Kamuya ait araştırma merkezi / enstitülerde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile üretilen,

- Patent ile güvence altında olan,

- Doktora çalışması sonucu çıkan,

-Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip ürünü bulunan kobi bilgi sistemine kayıtlı bütün işletmeler yararlanabilir.

Üretilecek olan ürünün orta ve ileri teknoloji kategorilerinde yer alması, Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunması ve yatırım bütçesinin 10.000.000 TL’yi geçmemesi gereklidir.


Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

İşletmelerin KOSGEB’e yatırım projesi başvurusunda bulunmaları ve veri tabanına kayıt yaptırmaları gereklidir. Başvuru ön değerlendirmenin ardından kurula iletilir. Kurul revize talep edebilir, uzman görüşüne gönderebilir, kabul edebilir ya da reddedebilir. Kabul çıkması halinde işletmeden taahhütname istenir. KOSGEB yatırım sürecini personelleri tarafından izleyip değerlendirme hakkına sahiptir. Yatırım projesi en az 8 ay, en fazla 36 ay sürmelidir. Bu süre kurul kararı çıkması halinde 6 ay daha uzayabilir.

Proje için alım yapılan makine, ekipman ve yazılımlar işletmeye ait kabul edilir projenin bitmesinin ardından 3 yıl boyunca kiralanması ya da devredilmesi söz konusu olamaz (Kapatılan işletmeler için geçerli değildir). Proje devam ederken işletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi durumlarında destek kesilir, sunulan geri ödemesiz destekler iade alınmaz, geri ödemeli destekler talep edilir. Proje devam ederken işletmenin devri ya da farklı işletmeler ile birleşmesi halinde kurul değerlendirmesi ile karar verilir.

Geri ödemeli olarak sunulan destekler proje bitimini takip eden 6 ay boyunca talep edilmez, daha sonrasındaki 3’er aylık dönemlerde 8 taksit şeklinde faizsiz / komisyonsuz ödeme beklenir.
--


Stratejik Ürün Destek Programı Nedir?

Program orta – yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerin gelişimi için önemli ürünlerin ve bu sektörlere ait katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik gerçekleştirilecek yatırım projelerini destekler.


Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının çağrısında yer alan öncelikli ürünlerin üretilmesine yönelik projesi olup KBS’de aktif kaydı olan tüm yerleşik sermaye şirketleri destekten faydalanabilir. İşletmelerin ya da ortaklarının tüzel kişi olması durumunda ortaklarının başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranır. Her işletme bu programdan yalnızca 1 defa faydalanır. Reddedilen proje ile tekrar başvuru yapılamaz. Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından faydalanan işletmeler bu programa başvuru yapamazlar.


Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler? 

Başvurular, programın kriterlerini sağlaması ve formata uygun olması bakımından değerlendirilir gerek olması halinde düzenleme istenir. İşletmeler yatırım faaliyetleri kapsamında en fazla 3 kere revizyon başvurusunda bulunabilir. Bu talep başlangıç tarihinden 4 ay önce ve son izleme tarihinden 2 sonra yapılamaz. Proje en az 8 ay, en fazla 36 ay sürecek şekilde 4 ayın tam katları süresinde tamamlanmalıdır. Başvurulması halinde 4 ay ya da katları olarak süre eklenebilir fakat toplam süre 36 ayı geçemez.

Geri ödemeli desteklerin sağlanabilmesi için işletmeler ödeme yapılmadan önce teminat sunmalıdır. Gerçekleştirilen desteğin geri ödemesi programın bitimini takip eden 12 ay boyunca talep edilmez. Bu sürenin ardından 4’er aylık periyotlarda 6 taksit olarak ödeme yapılması gerekir. Aksi halde faiz ve komisyon uygulanır.

Proje için alım yapılan makine, ekipman, yazılım ve taşınırların mülkiyeti tüzel kişiliğe ait kabul edilir. Yatırım süresince kiralanması, devredilmesi ve rehin gösterilmesi mümkün değildir.  Destek sağlanırken KOSGEB mevzuatlarına uygun olmayan durumların tespit edilmesi halinde program durdurulur. Uygunsuzluğun ortadan kalkmaması durumunda destek tutarı yasal faiz ile tahsil edilir. Uyuşmazlığın ortadan kalkması durumunda destek verilmeye devam edilir.

Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez. Destek devam ederken işletici kuruluşun devredilmesi, başka bir işletme ile birleşmesi, tasfiye edilmesi, kapanması ya da projenin herhangi bir sebepten (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü sonlandırılması halinde desteğin sürdürülmesi ya da sonlandırılmasına dair kararı Program Yönetim Ofisi verir. Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık gibi işletmenin kusurlu olmadığı nedenlerden ötürü faaliyetlere ara verilmesi durumunda geri ödemesiz desteklerin iadesi talep edilmez, geri ödemeli sunulan destekler mevzuata uygun şekilde talep edilir.